SELECTIVE PALLET RACK

 Selective Pallet Rack : This kind of rack is designed to suit various product storages. its feature is the capability to select to knee any goods in a pallet.

Selective Pallet Rack : เป็นขั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายจุดเด่นของชั้นเก็บสินค้านี้ คือ สามารถเลือกตักสินค้า Pallet ใดก่อนก็ได้ 

 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน